Grafická verzia

Slovenská asociácia čínskeho wushu

IČO: 42019541
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
France Ľubomír, taolusk@gmail.com
Kišš Juraj, vehotaiji@gmail.com
Školuda Marek, marek@wushu.sk

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Námestie SNP 11
97401 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
SK5809000000005022485232

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
wušu

Príslušnosť Slovenská asociácia čínskeho wushu k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
International Wushu Federation 9.12.2008 členský vzťah

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia čínskeho wushu

Názov IČO Datum Právny titul
42176697 1.9.2012 členský vzťah
37846906 1.9.2012 členský vzťah
36081167 1.9.2012 členský vzťah
34007113 1.9.2012 členský vzťah
4221192 1.9.2012 členský vzťah
3611401 1.9.2012 členský vzťah
42302862 1.5.2013 členský vzťah
Škola čínskeho wushu 42265045 20.12.2013 členský vzťah

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Császár Martin , Mgr.. 14.11.1987
France Ľubomír, Mgr. 12.7.1981
France Ľubomír, Mgr. 12.7.1981 účasťou na riadení a správe športovej organizácie
Hatala Patrik 30.1.2002
Hlavatá Júlia 14.11.1990
Hlavatý Peter 29.8.1988 dobrovoľnícky vzťah k športovej organizácii
Plaskurová Petronela 1.1.2004
Slamka Michal, Mgr. 1.11.1983
Školuda Marek, Mgr. 22.12.1975

Organizované podujatia

Názov Typ Dátum (od-do) Miesto konania
Majstrovstvá Slovenska vo wushu Liga -
Kung fu deti 1. kolo Liga -
Kung fu deti 2. kolo Liga -

Národný športový zväz / organizácia - doplňujúce informácie

Príslušnosť k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou: -
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu

zástupcovia športových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SAČW (čl. VII. bod 1., písm. a)


Zloženia, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

PREZIDENT Školuda Marek 4 roky (do 2020) podľa smernice o voľbe VICEPREZIDENT Kišš Juraj 4 roky (do 2020) podľa smernice o voľbe GENERÁLNY SEKRETÁR France Ľubomír 4 roky (do 2020) podľa smernice o voľbe DOZORNÁ RADA Má troch členov. Predsedu dozornej rady a jej členov volí Valné zhromaždenie. Má dve stále komisie, ktorými sú disciplinárna komisia a sporová komisia. Počet členov komisie je jeden, ktorý nesmie byť predsedom Dozornej rady. Komisie rozhodujú v prvostupňových konaniach. Odvolacím orgánom je senát Dozornej rady, ktorý rozhoduje vo veciach v plnom trojčlennom zložení. Podrobnosti o fungovaní sporových a disciplinárnych konaní ustanoví vnútorný predpis. 6 rokov (do 2022) podľa smernice o voľbe


Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

na uznášaniaschopnosť je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny