Grafická verzia

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

IČO: 30688060
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 20,00

Štatutárny orgán:
Magdoško Ján, magdosko@stez.sk

Kontrolór:
Ing.Užák Matúš, matus111@hotmail.com

Kontaktné údaje

Sídlo
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
SK4956000000007501462002
SK3256000000007501469001

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
kolieskové športy inline rýchlostné korčuľovanie, inline zjazd, skejtbord, inline voľný štýl
korčuľovanie rýchlokorčuľovanie na dlhom ovále, rýchlokorčuľovanie na krátkom ovále

Príslušnosť Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
International Skating Union 29.11.1998 členský vzťah
Federation Internationale Roller Sports 1.1.2012 členský vzťah

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Názov IČO Datum Právny titul
Inline Club Žilina 42066981
RK Inlinecenter Košice 42109221
Športový klub Stepné kozy zo Šale 42207258
Podtatransky inline klub Poprad 42074959
Lyžiarsky klub BABA Pezinok 34006397
International Speed Skating Team Šaľa 42337488
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov 42421543
Diesel Inline Moldava nad Bodvou 42108063
Ťahanovská skate crew Košice 42319200 členský vzťah
Rollerskating Race Team Cassovia Košice 42243157 členský vzťah
Športový klub mládeže Akademik Prešov 42226589 členský vzťah
Športový klub STEZ Spišská Nová Ves 35530715 23.6.1997 členský vzťah
Skating Club Košice 35542331 21.5.2010 členský vzťah
Športový klub Borievka In Line team Žiar nad Hronom 42303877 1.1.2015 členský vzťah
Športový klub polície Vysoké Tatry 50015371 1.1.2015 členský vzťah
Maratón klub Rajec 00630616 20.5.2015 členský vzťah
Freeskate klub Nitra 50358171 2.3.2016 členský vzťah
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava 31816789 2.5.2016 členský vzťah
Školský klub ELBA Prešov 42381886 28.5.2016 členský vzťah
KESELÝ TEAM 42185751 28.5.2016 členský vzťah
Cookie Skating Club Košice 42249376 11.8.2016 členský vzťah

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Ambros Dušan, Mgr 21.9.1969 športovec amatér - bez zmluvy
Ančicová Tatiana 28.7.2002 registráciou za športovú organizáciu
Ančicová Terézia 28.1.2001 registráciou za športovú organizáciu
Baloghová Natália 27.1.2009 registráciou za športovú organizáciu
Baricová Ema 2.10.2006 registráciou za športovú organizáciu
Barilla Arne 22.9.2004
Bartko Šimon 11.7.1996
Bártko Patrik 30.3.2005
Benedik Lukáš 1.9.1994
Benedik Miroslav, Ing. 7.10.1964 športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 208.

Organizované podujatia

Názov Typ Dátum (od-do) Miesto konania
Európsky pohár - Danubia skupina Liga 14.12.2018 - 16.12.2018

Národný športový zväz / organizácia - doplňujúce informácie

Príslušnosť k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou: -
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu

Stanovy čl.9: 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto: a. 2 delegáti za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov aspoň jedenkrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu Konferencie, bolo zapojených do súťaží organizovaných SRZ, b. 1 delegát za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov minimálne aspoň jedenkrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu Konferencie, bolo zapojených do súťaži organizovaných SRZ, c. 1 delegát zastupujúci Asociáciu športovcov , ktorá musí mať najmenej 10 športovcov vo veku viac ako 18. rokov, d. 1 delegát zastupujúci Asociáciu športových odborníkov, ktorá musí mať najmenej 5 členov,


Zloženia, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

Stanovy čl.11: 1. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky. 2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu. 3. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo SRZ tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb. Stanovy čl.13: 3. Predsedníctvo má minimálne 5 členov a je zložené z: a. predsedu, b. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na ľade, c. podpredsedu pre korčuľovanie na kolieskových korčuliach, d. dvoch členov


Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

Stanovy čl.9: 16. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. 17. Ak nie je Konferencia uznášania schopná podľa bodu 16 tohto článku do 60 minút po stanovenom začiatku jej konania alebo po strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášania schopnou bez ohľadu na počet prítomných delegátov, pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu zaslaného delegátom. V ostatných veciach môže Konferencia prijať len odporúčania a stanoviská. 18. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie. 19. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak. 20. Na prijatie rozhodnutia vo veciach : a. vylúčenia riadneho člen, b. odvolania predsedu zväzu, c. odvolania podpredsedov zväzu, d. odvolania člena predsedníctva, e. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie, f. zániku SRZ, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny delegátov s právom hlasovať. 21. Spôsob hlasovania na konferencii v priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok.