Grafická verzia

Stráňai Karol

stranai_foto.jpg
 

Narodený:
13.1.1905

Dátum úmrtia:
31.7.1999

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, funkcionár, vedecký pracovník, publicista, prvý telovýchovný doktor vied v Československu.

Pedagogická činnosť:

1939 - 1953 - Telovýchovný ústav Filozofickej fakulty UK (lektor) - Spoluautor Učebných plánov  - návrh organizácie štúdia telesnej výchovy - začiatok založenia Telovýchovného ústavu

1945 - 1950 - Telovýchovný ústav Filozofickej fakulty UK (vedúci ústavu)

1975 - 1953 - Pedagogická fakulta UK (dekan)

1953 - 1958 - Vysoká škola pedagogická (profesor, prorektor)

1958 - 1959 - Filozofická fakulta UK v Bratislave (profesor)

1960 - 1972 - ITVŠ - neskôr Fakulta telesnej výchovy a športu (profesor), dekant (1960 - 1963)

1972 - 1977 - Výskumný ústav telesnej výchovy (riaditeľ)

 

Funkcionárska činnosť:

1939 - 1940 - Slovenský ľahkoatletický zväz (redseda)

1970 - 1974 - vedecká rada ÚV ČSZTV (predseda)

 

Publikačná činnosť:

1939 - U"čebné plány  - návrh organizácie štúdia telesnej výchovy" (spoluautor) - začiatok založenia Telovýchovného ústavu

1942 - "Telovýchovná prax"

1949 - "Telesná výchova vo výstavbe socializmu"

1951 - "Počiatky revolučného robotníckeho telovýchovného hnutia"

1952 - "Dejiny telesnej výchovy"

1955 - "Teória telesnej výchovy"

1965 - "Telesná výchova a práca v živote človeka socialistickej spoločnosti"

1965 - "Teória telesnej výchovy v sústave vied"

1966 - "O potrebe študovať zákony telesnej výchovy"

1975 - "Formovanie vedeckého jazyka teórie telesnej výchovy"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

1947 - Českoslovenksý vojnový kríž (účastník protifašistického odboja , po vypuknutí SNP príslušník Slovenskej národnej partizánskej brigády), Rad SNP I.triedy

1948 - Rad 25. februára

1965 - Rad práce

1969 - Rad červenej hviezdy

1971 - Laureát Slovenskej národnej ceny za vedu

1973 - Medaila J.A.Komenského

1975 - Rad víťazného februára

1962, 1975 - Medaila J.F.Chaloupeckého

 

Zaujímavosti:

Stál pri zrode niekoľkých slovenských športových zväzov (atletiky, basketbalu, volejbalu).

Do deväťdesiatky aktívny účastník Bielej stopy SNP.

1999 - zapálil univerziádny oheň počas slávnostného otvorenia Svetovej zimnej univerziády vo Vysokých Tatrách

1998 - 1999 Čestný člen SOV