Grafická verzia

Havlíček Ivo

havlicek_foto.jpg
 

Narodený:
13.6.1931

Dátum úmrtia:
2.1.2005

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, vedecký pracovník, publicista.

Pedagogická kariéra:

ITVŠ UK ( neskôr FTVŠ UK ) - 1962 -2001 - odborný asistent , profesor

Katedra atletiky na FTVŠ UK - profesor do r.1966

Výskumný ústav telesnej kultúry FTVŠ UK 1967 - 1990 - vedecký pracovník, neskôr riaditeľ

Katedra pedagogiky , didaktiky telesnej výchovy a športu - 1990 - 2001 - profesor

Pedagogická fakulta , Ústav telesnej kultúry Masarykova univerzita Brno - 1994 - externý pracovník , neskôr riadny profesor na Katedre kinantropológie (2002) 1994 - 2005

 

Členstvo v organizáciach:

Člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác

Predseda Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium na FTVŠ

Garant vedného odboru športová kinantropológia

Člen komisie pre obhajoby DrSc. vo vedách o športe

Člen grantovej agentúry Vega

Člen akreditačnej komisie vlády SR pre špeciálne činnosti v oblasti teles.výchovy a športu

Člen Vedeckých rád rôznych fakúlt s pedagogickým telovýchovným a športovým zameraním v SR a ČR

Predseda Vedeckej rady SÚV ČSZTV

Člen Výboru pre telesnú výchovu a šport vlády SSR a ČSSR

 

Publikačná činnosť:

17 monografií,  26 vysokoškolských učebných textov (resp.kapitol), 204 vedeckých statí ( ako autor resp.spoluautor ), 42 praktických výstupov z vedecko - výskumnej činnosti do praxe orientovaných na systém výberu a športovú prípravu detí a mládeže, 129 príspevkov na vedeckých konferenciách
 

Niektoré odborné príspevky:

1974 - "Normy a nomogramy ľahkoatletickej výkonnosti"

1977 - "Pedagogické aspekty výberu a ďalšieho sledovania mládeže zameranej na vrcholový šport"

1972  - "Využitie matematicko - štatistických postupov pri konštrukcii výberových kritérií"

1973 - "Niektoré metodické prístupy riešenia výberových kritérií športových predpokladov"

1976  - "Športová príprava mládeže v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR"

1981 - "Problematika výberu a zameranosti trénigového procesu detí a mládeže"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

2002 - Strieborné kruhy SOV