Grafická verzia

Grexa Ján

grexa_foto.jpg
 

Narodený:
9.3.1941

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, publicista, športový historik.

 

Pedagogická čínnosť:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava - 1969 - 2006 ( prednášal a viedol semináre z dejín športu , z olympizmu a rétoriky)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava 1990-1991 - dekan fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava  1991-2006 - šéf Katedra spoločenských vied , resp. Katedry športovej humanistiky

Fakulta sportovních studií Masarykovej univerzity Brno  od r. 2006 - univerzitný profesor

 

Funkcionárska kariéra:

1995 - 2008 - predseda  Slovenskej olympijskej akadémie

od r. 2009 -  podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie

Individuálny člen Slovenského olympijského výboru.

Člen medzinárodnej organizácie International Comittee for History of Sport and Physical Education ( ICOSH )

 

Publikačná činnosť:

1973 - Orol na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 (práca na doktorát filozofie)

1978 - Naši olympionici

1996 - "Olympijské hnutie na Slovensku"

1998 - "Podiel športu na humanizácii jednotlivca a spoločnosti v historickom vývoji."  "Vedecké a edukatívne problémy rozvoja športovej humanistiky."

2001 - "Olympijská výchovy v školách - naivita alebo realita ? ",  "Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR"

2001 - "Olympizmus a olympijské hry"

2006 - "Olympijská výchova"

2007 - "Slovensko v znamení piatich kruhov"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

2006 - Cena Vladimíra Černušáka za olympijskú výchovu,  Bronzové olympijské kruhy

2007 - Strieborné olympijské kruhy