Grafická verzia

Snaha o utvorenie strešnej organizácie na pôde SOV odložená na neskôr

18.10.2012

Na štvrtkovom zasadnutí výkonného výboru Slovenského olympijského výboru (VV SOV) sa členovia exekutívy uzniesli, že 44. valné zhromaždenie SOV (VZ SOV) sa uskutoční 24. novembra 2012 a budú na ňom zvolené orgány SOV na olympijský cyklus 2013 – 2016. Pôvodne VV SOV v tomto termíne plánoval mimoriadne VZ SOV, ktoré malo predovšetkým schváliť úpravu Stanov SOV a transformáciu SOV na Slovenský olympijský a športový výbor.

Prezident SOV František Chmelár informoval o množstve rokovaní, ktoré absolvoval v uplynulých mesiacoch, ako aj o pripomienkach a stanoviskách jednotlivých športových subjektov. Uviedol, že na sekretariát SOV prišlo nemálo pripomienok a stanovísk, ktoré síce vyjadrili podporu utvoreniu strešnej organizácie, ale v dlhšom časovom horizonte a po ďalších rokovaniach. Aj vzhľadom na to, ale predovšetkým na jednoznačné odmietnutie návrhu utvorenia strešnej organizácie transformáciou SOV zo strany Slovenského futbalového zväzu (teda zväzu s najpočetnejšou členskou základňou), ku ktorému došlo na septembrovej konferencii SFZ, prezident SOV predložil návrh nepokračovať v najbližšom období v snahe o utvorenie strešnej organizácie na pôde SOV a odsunúť ju na neskôr. V diskusii sa k tomuto návrhu priklonili všetci prítomní členovia exekutívy SOV.

Zdroj: SOV, 12. októbra 2012