Grafická verzia

Najčastejšie kladené otázky

Financovanie športu z prostriedkov MŠ SR

Sme klub ľadového hokeja. Máme pripravený projekt na zakúpenie prístroja na zdokonaľovanie korčuliarskej techniky hráčov ľadového hokeja, ktorý by bol využívaný nielen hráčmi nášho hokejového klubu, ale aj deťmi z blízkeho aj širokého okolia. Preto by sme radi vedeli, či zakúpenie takéhoto zariadenia by bolo oprávnenými nákladmi v  rámci aktuálnych výziev, resp. či by ste nám vedeli odporučiť iný program, kde by sme mohli takúto našu žiadosť predložiť.
 

Vaša organizácia môže byť oprávneným žiadateľom v prípade 3 účelov: „Športové podujatia detí, žiakov a študentov“, „Organizácia významných medzinárodných podujatí“ a „Osveta a propagácia v oblasti športu“. Vo všetkých prípadoch ide primárne o podporu aktivít, nie o nákup materiálu a pod. V rámci uvedených účelov medzi oprávnené náklady patrí aj neinvestičný materiál. Nákup zariadení, strojov a pod. investičného charakteru (kapitálové výdavky) nie sú oprávnenými nákladmi (predpokladáme, že Vami uvedený prístroj má dobu použitia dlhšiu ako jeden rok a/alebo jeho obstarávacia cena je vyššia ako 1.700 Eur). Znamená to, že v rámci našej výzvy Vašu požiadavku nemáte kam zaradiť. S poľutovaním Vám tiež oznamujeme, že nemáme informácie o iných programoch, kde by ste mohli Vašu vyššie uvedenú žiadosť predložiť. Podľa zákona je športová činnosť na miestnej úrovni v kompetencii miest a obcí.

Nevieme nájsť, kde by sme podali projekt nákupu lôpt a volejbalovej siete pre našu školu.

Zverejnená výzva nie je určená na nákup učebných pomôcok do škôl, ani na doplnenie športového materiálu. Žiadosť na Váš účel nie je možné riešiť v rámci našej výzvy.

Je možné dostať nenávratný finančný prostriedok z eurofondov na zriadenie menšieho fitnes centra? Na sídlisku je bývalá škôlka mimo prevádzky v blízkosti základnej školy. Priestory bývalej škôlky sú vhodné na zariadenie tohto fitnescentra. Fitnescentrum by bolo určené pre susednú základnú školu a obyvateľov sídliska. Ak je nejaká šanca využiť eurofondy pri realizácii tohto projektu, viete mi poradiť, kde by som získal bližšie informácie ako na to?
 

Bohužiaľ nedisponujeme prostriedkami z EÚ ani nemáme informácie o možnosti ich čerpania. Riešenie infraštruktúry je v originálnej kompetencii obcí, a preto Vám odporúčame obrátiť sa v tejto veci na Vašu obec.
 

Sme škola, chceli by sme si zrekonštruovať telocvičňu. Kam sa máme zaradiť?

 

Zverejnená výzva nie je určená na podávanie žiadostí v oblasti infraštruktúry. Žiadosť na Váš účel nie je možné riešiť v rámci našej výzvy.

Nie som si istá, či môže byť žiadateľom dotácie v oblasti športu MsÚ XY. Mesto by chcelo zrekonštruovať krytú plaváreň. Sú to stavebné investície. Len neviem, či je oprávnený žiadateľ mesto.

V roku 2012 ministerstvo nemá rozpočtované finančné prostriedky na infraštruktúru mimoriadneho významu (mestská krytá plaváreň navyše ani nie je športovou infraštruktúrou mimoriadneho významu podľa zákona).

Nemáme skúsenosti v oblasti financovania pretekov. Ak by ste nám mohli poradiť, chceli by sme organizovať preteky v plávaní, aj medzinárodné preteky pre vekové kategórie detí od 5 rokov. Ako by sme mohli dostať finančný príspevok na rok 2012? Projekt máme vypracovaný.

 

Ministerstvo poskytuje dotácie na základe výzvy, ktorá býva zverejnená 30 dní pred jej uzávierkou. Dotáciu môžete dostať, ak o jej poskytnutie požiadate v súlade s výzvou zverejnenou na webovom sídle ministerstva. Na dotáciu však nie je právny nárok a samotné predloženie žiadosti ešte neznamená, že Vaša žiadosť bude vybavená kladne.

Môže byť žiadateľom základná škola? Alebo to musí byť jej zriaďovateľ? Jednou z povinných príloh je list vlastníctva - môžeme sa uchádzať, ak pozemok, na ktorom plánujeme vystavať multifunkčné ihrisko, nie je vo vlastníctve mesta? Je tam viac vlastníkov...

V prípade školy musí byť žiadateľom jej zriaďovateľ. Ak je predmetom žiadosti nehnuteľnosť, žiadateľ musí byť vlastníkom, resp. spoluvlastníkom. V roku 2011 však ministerstvo nemá rozpočtované finančné prostriedky na infraštruktúru.

Náš športový klub vo Vrútkach vyvíja aktivity športového charakteru už aj s deťmi v predškolskom veku (máme v okrese zapojených 35 materských škôl), kde je zapojených vyše 400 detí a nevieme nájsť projekt, ktorý by nám pomohol finančne preklenúť aspoň časť nákladov na odmeny pracovníkov a dopravu. Okrem toho organizujeme rôzne akcie - dlhodobé súťaže pre deti detských domovov, CVČ a krúžky pri školách. Vzhľadom na to, že sme už vyčerpali všetky aj vlastné finančné možnosti,  schyľuje sa v r. 2011 k obmedzeniu alebo ukončeniu väčšiny týchto dlhodobo rozbehnutých aktivít. Poraďte prosím, ako tieto aktivity ďalej rozvíjať - sú ojedinelé v strednej Európe práve tým, že zatiaľ prebiehali na dobrovoľnej báze a v takom veľkom rozsahu.

Ministerstvo neposkytovalo a neposkytuje dotácie na mzdy pracovníkov v športových kluboch. Náklady na dopravu je vo Vašom prípade možné uviesť len v súvislosti s konkrétnou aktivitou (účasť, organizácia). Obdobné aktivity ako organizuje Váš klub (športového charakteru, na dobrovoľnej báze, pre deti, a pod.) organizuje viac ako 4 tisíc subjektov na území Slovenska. Ich význam pre spoločnosť je obrovský a nedocenený. Kompetenčne však aktivity miestneho a regionálneho významu nepatria ministerstvu, ale obciam a VÚC.

V súčasnosti vyučujem na súkromnom gymnáziu v XY. Zaregistroval som možnosť získať dotáciu v oblasti športu a rád by som sa informoval. Mohli by ste mi poskytnúť pár informácii ohľadom žiadosti na túto dotáciu, alebo ak nie vy, u koho by som sa mal informovať? Mňa by len zaujímalo, či je možné žiadať o dotáciu na rekonštrukciu a dostavbu telocvične.

Áno, informácie podáva ministerstvo, sekcia štátnej starostlivosti o šport. Vami uvedený projekt vzhľadom na jeho miestny charakter nie je prioritou poskytovania dotácií v oblasti športu. Navyše v roku 2012 ministerstvo nemá rozpočtované finančné prostriedky na infraštruktúru.