Grafická verzia

Najčastejšie kladené otázky

Register dotácií

Sme občianske združenie, ktoré je prijímateľom dotácie zo štátneho rozpočtu na materiálno-technický rozvoj športu. Od akej sumy sme, pri financovaní stavebných úprav, povinní postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Pri použití dotácie zo štátneho rozpočtu ste povinní vždy postupovať podľa § 7 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), pokiaľ ste podporu nezískali podľa zákona č.  561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak poskytnutá dotácia predstavuje viac ako 50% finančných prostriedkov, musíte postupovať ako ten verejný obstarávateľ, ktorý Vám dotáciu poskytol. Ak je nižšia ako 50%, potom použijete postup zadávania podprahovej zákazky podľa §§ 99 až 101 ZVO v tom prípade, že celková hodnota zákazky je rovnaká, alebo vyššia ako 20 tis. eur bez DPH; ak je nižšia ako 20 tis. eur postupujete zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 ZVO. POZOR! Uvedené finančné limity sa vzťahujú na stavebné práce (nie na dodanie tovarov, resp. poskytnutie služieb). Pri zadávaní zákazky nie ste povinní vykonávať činnosti podľa ZVO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 

Je samosprávny kraj povinný poskytovať dotácie na šport?

Nie. Samosprávny kraj (aj obec)  poskytuje dotácie na oblasť telesnej kultúry a športu z vlastných príjmov. Ich poskytovanie závisí od rozhodnutia samosprávnych orgánov (zastupiteľstvo) a aktuálnych možností rozpočtu. 

Daňový úrad mi nechce vydať potvrdenie bezplatne. Účtuje si kolok v hodnote 3 Eur. Čo mám robiť, ak zákon hovorí o bezplatnom vystavení potvrdenia?

Žiadateľ o bezplatné vydanie príslušného potvrdenia musí požiadať príslušný subjekt verejnej správy o vydanie takéhoto potvrdenia z uvedením dôvodu, že je žiadateľom o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej sa musí odvolať na zákon č. 383/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článok I. bod 4, ktorý upravuje § 8a, ods. 6, podľa ktorého "Subjekty verejnej správy sú na požiadanie povinné vydať potvrdenia podľa odseku 5; tieto potvrdenia subjekty verejnej správy vydávajú bezplatne....".

Dostupný formulár sme do termínu ukončenia predkladania žiadostí odoslať nestihli. Chcel by som sa preto opýtať, či existujú aj iné možnosti získania podpory pre organizovanie konkrétnych športových podujatí? V lete plánujeme zorganizovať majstrovstvá Slovenska v XYZ a prípadné získané prostriedky by sme chceli využiť na propagáciu akcie ako i samotnej aktivity XYZ, nakoľko v našich končinách je zatiaľ pomerne neznáma.

Ministerstvo poskytuje dotácie len v súlade s výzvami, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Žiadosti, ktoré nie sú predložené v súlade so zverejnenými výzvami (vrátane dodržania času na predkladanie žiadostí), nebudú posudzované.

Máme nejako špeciálne zviazať našu žiadosť? Máme náležitosti usporiadať do nejakého špeciálneho poradia?

Všetky náležitosti sa posielajú len v jednom exemplári, nezviazané. Prosíme nepoužívať žiadne „hrebeňové“, „lištové“, „strunové“ alebo knihárske väzby, ani nič podobné. Najlepšie je zoradiť za sebou nezviazané papiere vo formáte A4 podľa zoznamu uvedeného v žiadosti.

POZNÁMKA: Ani väzba, ani úprava, ani poradie nebude mať vplyv na posúdenie žiadosti, ani nespôsobia jej vyradenie. Ale dodržaním voľného kladu listov a poradia príloh prispejete k rýchlosti a zjednodušeniu administratívneho procesu ich spracovania.

Je potrebné dodávať aj externé podklady na jednotlivé položky projektu (napr. náklady na reprezentáciu => MS seniorov, ak ich ešte presne nemám, nakoľko viem vychádzať iba z predchádzajúcich MS)? Mám na mysli nejaký xls., alebo word formát priložený k žiadosti?

Neviem presne, čo sú externé podklady. Náklady na jednotlivé požiadavky je potrebné uviesť tak, ako ich plánujete. Uveďte ich do príslušných buniek elektronického formulára. Ak k žiadosti prikladáte aj nejaké ďalšie informácie, zašlite ich poštou. Nemáme na to zatiaľ elektronický formulár.

V piatok bol pán starosta obce XYZ ohľadom poskytnutia dotácie na podporu športu na našej škole za pánom XYZ z ministerstva. Naši žiaci vyhrali Majstrovstvá Slovenska v XYZ a kvalifikovali sa na MS XYZ 2011. Je možné podať túto žiadosť formou písomnej žiadosti (nie elektronicky)?

1. To, či starosta XYZ kontaktuje pracovníka ministerstva XYZ nemá žiaden vplyv na posúdenie Vašej žiadosti.

2. Žiadosť nie je možné podať len písomne. Je potrebné predložiť ju v súlade s výzvou zverejnenou na webovom sídle ministerstva.

Je možné na rok 2012 získať dotáciu z Ministerstva školstva na projekt podpory tenisových talentov zo sociálne slabších rodín?

Športové talenty riešime cez národné športové zväzy, ktoré na tento účel dostávajú finančné prostriedky. Odporúčame Vám obrátiť sa s Vašou žiadosťou na Slovenský tenisový zväz.

Je možné, a ak áno, tak za akých podmienok, aby súkromná firma získala v roku 2011 dotáciu, nevratnú pôžičku, alebo inou formou (granty...) finančné prostriedky (alebo ich časť) na investičný nákup špeciálneho stroja a príslušnej technológie, ktorý by sa v rámci profesionálnej prípravy používal/mal vplyv na rozvoj športu a športových aktivít vo vekových kategóriách od mládeže (od cca 9 rokov) až po možnosť využitia vrcholovými športovcami? Projekt zabezpečí, resp. markantne zvýši úroveň kvality prípravy, diagnostiku chýb pri tréningu a chybných návykov, ich odstránenie a pod. cvičiacich športovcov. Je tu samozrejme aj možnosť využitia športovou verejnosťou. Ide však o komerčný projekt, ale podľa autora so širším dopadom aj na úroveň športu a športovej prípravy detí, mládeže, ale aj vrcholových športovcov. Lokalita: Bratislava (ide o novinku, jedinečný projekt, vonkoncom nie bežný v SR).

 

1. Ministerstvo poskytuje finančné prostriedky len formou dotácií.

2. Súkromná firma nemôže v rámci tejto zverejnenej výzvy dostať dotáciu.

3. Z uvedeného popisu nie je možné odpovedať, či uvedený projekt spĺňa podmienky výzvy.

Prečo neposkytujete dotácie na miestne aktivity, keď v programovom vyhlásení vlády je deklarovaný záujem o zvýšenie počtu športujúcich detí?
 

V SR sa nachádza viac ako 3000 klubov, viac ako 3000 obcí a niekoľko tisíc športovísk, objektov a podujatí, ktoré majú rôzne právne formy. Nimi ponúkané služby sú využívané len časťou občanov. Ďalšia veľká skupina občanov športuje sami pre seba, nepotrebuje sa nikde združiť a nikam platiť (beh, cyklistika, kolieskové korčuľovanie a pod.). Pri zachovaní princípu spravodlivosti nie je možné zvýhodniť niektorých poskytovateľov služieb (napr. organizátorov aktivít) tým, že im poskytneme dotáciu. Tento prístup je aj v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky podľa § 2, písm. h), bodu 5 a podľa § 3, písm. h), bodu 1 a 2 športovanie na miestnej úrovni majú v pôsobnosti obce, koordináciu v regióne samosprávne kraje. Rozpočet ministerstva navyše ani neposkytuje možnosť zmysluplne dotovať všetky aktivity, nakoľko ak by sa náš rozpočet rozdelil spravodlivo medzi všetkých občanov Slovenska, na každého by pripadlo cca 5 Eur na rok. Preto ministerstvo rieši podporu zapojenia obyvateľov do pohybových aktivít napríklad prostredníctvom školských športových aktivít, do ktorých majú možnosť zapojiť sa všetky školopovinné deti. Okrem toho zverejnená výzva obsahuje aj možnosť požiadať o dotáciu na "osvetu a propagáciu v oblasti športu", účelom ktorej je podporiť také činnosti, ktoré motivujú ľudí k pohybu.

Ako sa predkladajú projekty v roku 2012?

Nepredkladáte projekty, ale žiadosti o poskytnutie dotácie. Postup je uvedený na webovom sídle ministerstva.

Čestné prehlásenia a vyhlásenia uvedené v žiadosti majú byť napísané na samostatných listoch? Za každú výzvu zvlášť?

 

Netreba nič písať na samostatný papier, stačí podpísať vyhlásenia na vytlačenej žiadosti s čiarovým kódom. Treba ale fyzicky priložiť príslušné potvrdenia.

Prečo máme posielať rôzne potvrdenia poisťovní a úradov. Nestačí aj za tieto oblasti čestné prehlásenie?

Nestačí, lebo to predpisuje príslušná legislatíva.

Sme malá obec (cca 550 obyvateľov), pri ktorej pôsobí stolnotenisový klub s približne 20 aktívnymi členmi a zároveň združuje miestnu mládež formou rekreačného športu cca 25 mladých ľudí. V obci nie je škola a ani žiadna inštitúcia, ktorá by zabezpečovala voľnočasové aktivity detí a mládeže okrem uvedeného klubu. Klub dosahuje veľmi slušné výsledky na území Banskobystrického kraja. Keďže taká malá obec nie je schopná dotovať šport v takom rozsahu, ako by náš klub potreboval. Chceli by sme požiadať o dotáciu v rámci vyhlásenej výzvy. Predmetom projektu by bolo hlavne materiálno technické zabezpečenie klubu, tréningový proces, sústredenie, ktoré by sme chceli zorganizovať pre členov klubu súbežne s tréningovým táborom pre deti a mládež združenú v klube. Je v tomto prípade obec oprávnený žiadateľ? Sú vyššie popísané aktivity oprávnenými aktivitami? Má takýto projekt predpoklad byť úspešný vo vyhlásenej výzve? Prípadne Vás prosím o každú dobrú radu, ktorá by mohla prispieť k úspešnosti projektu.

Jednou z oblastí, na ktorú je možno poskytnúť dotáciu podľa zákona, je aj zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov. Jedným z účelov, na ktorý je v rámci zverejnenej výzvy možné požiadať o dotáciu, je "Športové aktivity detí, žiakov a študentov". V rámci tohto účelu je možné podporiť organizáciu športových podujatí pre deti, žiakov a študentov s celoslovenským, resp. medzinárodným významom, ktorých súčasťou je telesná aktivita. Pri žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné postupovať v súlade so zverejnenou výzvou.