Grafická verzia

BARKAS, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10931
IČO: 42283787
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: SNP 1445/41, 01707 Považská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečného športu 18.4.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žižková Radoslava 7.4.1967 Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2018
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.