Grafická verzia

TÍM

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10990
IČO: 42061849
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bajzova 2417/13, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tk-tim.szm.sk
Adresa elektronickej pošty: mlojdova@gbas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečných športov 21.9.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.