Grafická verzia

Tenisový klub STK Martin-Priekopa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11154
IČO: 48473421
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Uzovská 7, 03607 Martin, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: januchjano@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK90 0900 0000 0051 5607 3735
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK19 0900 0000 0003 5138 4392


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Popovič Tobias 10.11.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 29.5.2019
Lakatošová Laura 17.6.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 29.5.2019
Čerňan Matej 20.12.2004 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2019
Sojčáková Simona 7.7.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2019
Lamoš Filip 11.11.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2019
Kramárová Ivana 7.6.1996 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2006
Janúch Jan 15.6.1956 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019 31.10.2019
Mäčko Markus 26.8.2007 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2016
Počet činností príslušných FO: 8 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.