Grafická verzia

Slovenská asociácia boccie

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11223
IČO: 00631655
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ulica Vajanského 874/46, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bocce.sk
Adresa elektronickej pošty: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK89 8330 0000 0028 0113 7719
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK14 8330 0000 0026 0213 7070
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz boccia Confédération Mondiale des Sports de Boules (CMSB) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2023
Športový zväz boccia 1.1.2016 22.8.2016
Športový zväz boccia (boccia) 1.1.2016 31.12.2022
Iná športová organizácia iný šport (bolue lyonnaise) 1.1.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Paľaga Maxim Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Juhaniak Kristián Amatérsky športovec, boule lyonnaise (boule lyonnaise) bez zmluvy/registrácia/člen 6.5.2023
Híreš Patrik Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2023
Slávik Martin Amatérsky športovec, boule lyonnaise (boule lyonnaise) bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2021
Ološtiak Dávid Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Šagát Milan Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hanáčková Eliška Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Pittner Matej Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Tománek Oliver Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
CABAN Maxim Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 210 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 206

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub Novoker Lučenec, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 5.6.1993
Boccia klub Lučenec Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 27.5.2003
BOCCIA KLUB FORTINO, o. z. Športový klub boccia (boccia) bez zmluvy / registrácia / člen 7.12.2005
Boccia Klub guľových športov Bratislava, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.6.2014
BK MONELLI, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
ŠPORTOVÝ KLUB BOULES NOVOHRAD, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet činností príslušných PO: 6 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 6

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Mimoriadna volebná konferencia zápisnica najvyšší 7.3.2020 7.3.2020
Pozvánka - Mimoriadna volebná konferencia pozvánka najvyšší výkonný 25.2.2020 25.2.2020
Delegáti - Mimoriadna volebná konferencia rozhodnutie najvyšší výkonný 28.2.2020 28.2.2020
Kandidáti - Mimoriadna volebná konferencia rozhodnutie najvyšší výkonný 4.3.2020 4.3.2020
TMK Zapisnica c.1 2020 - 7.3.2020 zápisnica najvyšší výkonný 7.3.2020 1.4.2020
Stanovisko k zápisnici TMK zo dňa 7.marca 2020 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.4.2020 1.4.2020
Usmernenie hlavného hygienika – zasadania orgánov národných športových zväzov, národných športových organizácií, športových organizácií a športových klubov rozhodnutie najvyšší výkonný 6.4.2020 6.4.2020
Stanovy SAB v.07032020 najvyšší 7.3.2020 7.3.2020
RIADNA KONFERENCIA SAB sa bude konať 19.12.2020 pozvánka najvyšší 4.12.2020 4.12.2020
RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - program program najvyšší 17.12.2020 17.12.2020
RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - materiály program najvyšší 17.12.2020 17.12.2020
RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - materiály voľby program najvyšší 17.12.2020 17.12.2020
VÝKONNÝ VÝBOR SAB 15.apríl 2021 - zápisnica zápisnica najvyšší výkonný 15.4.2021 15.4.2021
Riadna a volevná konferencia SAB pozvánka najvyšší 30.12.2021 31.12.2021
Zápisnica riadnej a volebnej konferencie SAB zápisnica najvyšší 31.12.2021 31.12.2021
Treneri k 1.12.2022 rozhodnutie najvyšší 1.1.2022 1.1.2022
Reprezentanti + CTM SAB na rok 2022 rozhodnutie najvyšší 1.1.2022 1.1.2022
Riadna konferencia SAB pozvánka najvyšší 17.11.2022 17.11.2022
Konferencia SAB materiály program najvyšší 10.12.2022 10.12.2022
KONFERENCIA SAB - Zápisnica zápisnica najvyšší 17.12.2022 17.12.2027
KONFERECIA SAB prílohy zápisnica najvyšší 17.12.2022 17.12.2022
KONFERENCIA SAB prezenčná listina prezenčná listina najvyšší 17.12.2022 17.12.2022
KONFERENCIA SAB - mandátová a návrhová komisia zápisnica najvyšší 17.12.2022 17.12.2022
DELEGÁTI KONFERENCIE SAB k 1.1.2023 prezenčná listina najvyšší 1.1.2023 1.1.2023
ZAPISNICA VV 012023 zápisnica najvyšší výkonný 13.2.2023 13.2.2023
PLÁN BOCCIA 2023 rozhodnutie najvyšší výkonný 13.2.2023 1.3.2023
PLÁN BOULE LYONNASE 2023 rozhodnutie najvyšší výkonný 13.2.2023 1.3.2023
Výročná správa 2022 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 30.6.2023 30.6.2023