Grafická verzia

Slovenská asociácia boccie

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11223
IČO: 00631655
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ulica Vajanského 874/46, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bocce.sk
Adresa elektronickej pošty: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK89 8330 0000 0028 0113 7719
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK14 8330 0000 0026 0213 7070
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz boccia Confédération Mondiale des Sports de Boules (CMSB) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2023
Športový zväz boccia 1.1.2016 22.8.2016
Športový zväz boccia (boccia) 1.1.2016 31.12.2022
Iná športová organizácia iný šport (bolue lyonnaise) 1.1.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Slávik Martin Amatérsky športovec, boule lyonnaise (boule lyonnaise) bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2021
Ološtiak Dávid Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Šagát Milan Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hanáčková Eliška Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Pittner Matej Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Tománek Oliver Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
CABAN Maxim Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hric Michal Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Kokavec Samuel Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hanáček Ján Tobiáš Amatérsky športovec, boccia (boccia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 207 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 203

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub Novoker Lučenec, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 5.6.1993
Boccia klub Lučenec Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 27.5.2003
BOCCIA KLUB FORTINO, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 7.12.2005
Boccia Klub guľových športov Bratislava, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.6.2014
BK MONELLI, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Boccia Club Nitra Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
ŠPORTOVÝ KLUB BOULES NOVOHRAD, o. z. Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Junior klub guľových športov Lučenec, o. z. „v likvidácii“ Športový klub boccia bez zmluvy / registrácia / člen 1.3.2019
Počet činností príslušných PO: 8 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 8

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Mimoriadna volebná konferencia zápisnica najvyšší 7.3.2020 7.3.2020
Pozvánka - Mimoriadna volebná konferencia pozvánka najvyšší výkonný 25.2.2020 25.2.2020
Delegáti - Mimoriadna volebná konferencia rozhodnutie najvyšší výkonný 28.2.2020 28.2.2020
Kandidáti - Mimoriadna volebná konferencia rozhodnutie najvyšší výkonný 4.3.2020 4.3.2020
TMK Zapisnica c.1 2020 - 7.3.2020 zápisnica najvyšší výkonný 7.3.2020 1.4.2020
Stanovisko k zápisnici TMK zo dňa 7.marca 2020 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.4.2020 1.4.2020
Usmernenie hlavného hygienika – zasadania orgánov národných športových zväzov, národných športových organizácií, športových organizácií a športových klubov rozhodnutie najvyšší výkonný 6.4.2020 6.4.2020
Stanovy SAB v.07032020 najvyšší 7.3.2020 7.3.2020
RIADNA KONFERENCIA SAB sa bude konať 19.12.2020 pozvánka najvyšší 4.12.2020 4.12.2020
RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - program program najvyšší 17.12.2020 17.12.2020
RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - materiály program najvyšší 17.12.2020 17.12.2020
RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - materiály voľby program najvyšší 17.12.2020 17.12.2020
VÝKONNÝ VÝBOR SAB 15.apríl 2021 - zápisnica zápisnica najvyšší výkonný 15.4.2021 15.4.2021
Riadna a volevná konferencia SAB pozvánka najvyšší 30.12.2021 31.12.2021
Zápisnica riadnej a volebnej konferencie SAB zápisnica najvyšší 31.12.2021 31.12.2021
Treneri k 1.12.2022 rozhodnutie najvyšší 1.1.2022 1.1.2022
Reprezentanti + CTM SAB na rok 2022 rozhodnutie najvyšší 1.1.2022 1.1.2022
Riadna konferencia SAB pozvánka najvyšší 17.11.2022 17.11.2022
Konferencia SAB materiály program najvyšší 10.12.2022 10.12.2022
KONFERENCIA SAB - Zápisnica zápisnica najvyšší 17.12.2022 17.12.2027
KONFERECIA SAB prílohy zápisnica najvyšší 17.12.2022 17.12.2022
KONFERENCIA SAB prezenčná listina prezenčná listina najvyšší 17.12.2022 17.12.2022
KONFERENCIA SAB - mandátová a návrhová komisia zápisnica najvyšší 17.12.2022 17.12.2022
DELEGÁTI KONFERENCIE SAB k 1.1.2023 prezenčná listina najvyšší 1.1.2023 1.1.2023