Grafická verzia

Zámocký jazdecký klub Hlohovec

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11665
IČO: 34003371
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Podzámska 2323/5, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zjk.sk
Adresa elektronickej pošty: zjk@zjk.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
POTOCKÁ Jana info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
POTOCKÝ Richard Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
POTOCKÝ Richard Tréner, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
POTOCKÁ Jana Funkcionár, jazdectvo (všestrannosť) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
POTOCKÝ Richard Tréner, jazdectvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.