Grafická verzia

1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11710
IČO: 31794581
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bratislavská 246/92, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: lajo.slimak@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK62 0200 0000 0028 5846 8551
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK62 0200 0000 0028 5846 8551
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK62 0200 0000 0028 5846 8551
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK62 0200 0000 0028 5846 8551

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Slimak Ľudovít lajo.slimak@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (stolný tenis) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1998
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1998 1.1.1998

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Slimáková Ludmila Iný športový odborník, šport zdravotne znevýhodnených (stolný tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.2.2016
Polkoráb Martin Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (stolný tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2016
Margala Marek Tréner, šport zdravotne znevýhodnených (stolný tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.7.2018
Dobrovodská Katarína Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (stolný tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.6.2018
Slimak Ľudovít Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2016
Slimak Ľudovít Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2016
Počet činností príslušných FO: 6 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 5

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.