Grafická verzia

Young Talent Cycling Team

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11931
IČO: 51309602
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 14, 97602 Motyčky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mayky.lacko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK64 8330 0000 0028 0139 3667

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
LACKO Maroš mayky.lacko@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 19.1.2018
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 19.1.2018
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 6.9.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
SÝKOROVÁ Jana Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
SEKEREŠ Filip Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008
CHOVANEC Ján Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2014
Kuková Katarína, Ing. Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2021
Kupcová Katarína Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2020
Chaban Jozef Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018
BEHANOVSKÝ Alan Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019
TAREKOVÁ Miroslava, Mgr. Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019
KOMORA Marek Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019
MASTIŠ Matúš Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018
Počet činností príslušných FO: 23 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe 8.6.2020
Zmluva o sponzorstve v športe 17.2.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.