Grafická verzia

ŽBK Rožňava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12120
IČO: 42329914
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 9.mája 8, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Molnárová Kiara Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Dókus Rebeka Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Suchý Robert Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Mišenda Maroš Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Černický Marián Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Mydlová Michaela Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Ujháziová Petra Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Sústriková Sofia Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Sústriková Kristína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Mesznerová Rebecca Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Počet činností príslušných FO: 53 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 53

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.