Grafická verzia

Žilina Warriors, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12125
IČO: 42218462
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Revolučná 3289/1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub americký futbal Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. bez zmluvy / registrácia / člen 21.10.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Horňanský Štefan Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Štetina Michal Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Štetina Martin Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Hromo Samuel Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Blahovský Tomáš Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Chamajová Janka Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Banetková Júlia Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Shepperson Sam Amatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Shepperson Gwyneth Amatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Nová Janka Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Počet činností príslušných FO: 51 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 51

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.