Grafická verzia

"Lyžiarsky oddiel LOPE"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12128
IČO: 42281075
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Šimonovianska 67/83, 95803 Partizánske, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.lope.sk/
Adresa elektronickej pošty: lklope@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK32 0900 0000 0051 3716 8800
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK48 7500 0000 0040 2061 6396

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 27.9.2019
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2013 1.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Chrenková Nikola Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2023
Krošláková Michaela Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2023
Macejková Soňa Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2020
Donič Filip Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2020
Žiško Adam Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2020
Ondrušová Tatiana Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2020
Žišková Zara Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2020
Murtiniová Linda Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2020
Kákoš Filip Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2020
Žišková Linda Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2020
Počet činností príslušných FO: 39 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 35

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.