Grafická verzia

YACHTER CLUB SLOVAKIA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12360
IČO: 36075035
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Na Revíne 17, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: info@yachter.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK82 1100 0000 0026 2086 2786
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK82 1100 0000 0026 2086 2786

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
TULEJOVÁ Zuzana Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Smrčok Michal Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Husárik Pavol Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Horňanský Ľudovít Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tuleja Michal Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Flamík Ján Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Szanyó Guyla Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Hrašková Ivana Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Šesták Rastislav Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Mišun Luboš Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Počet činností príslušných FO: 16 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 16

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.