Grafická verzia

YACHT CLUB ZÁTOKA - DOMAŠA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12382
IČO: 42086574
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jarková 3124/105, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: peter.repan@pce.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK08 5600 0000 0088 7314 1001
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK08 5600 0000 0088 7314 1001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ongrády Matúš Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Vaľo Dominik Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Repáňová Viera Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Makuchová Mária Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Čunderlík Ján Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Uhlár Peter Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Repáň Peter Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Jančáryová Veronika Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Makuch Alexej Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Jančáry Martin Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2008
Počet činností príslušných FO: 19 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 18

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.