Grafická verzia

Žilinskí rebeli, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12497
IČO: 42433924
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jabloňová 850/77, 01004 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.smf.sk/motokluby
Adresa elektronickej pošty: knapec@geodetreal.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK57 8330 0000 0020 0089 8577

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 6.2.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.