Grafická verzia

Žochár Moto Team

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12502
IČO: 42121361
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Streďanská 2013, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Webové sídlo: www.smf.sk/motokluby
Adresa elektronickej pošty: thomashostinsky@ymail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 21.4.2006

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.