Grafická verzia

Thaibox Klub Ružinov 821

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12737
IČO: 42264502
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ľuda Zúbka 1, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.slovak-kickboxing.sk/
Adresa elektronickej pošty: drabco@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kickbox (kickbox) Slovenský zväz kickboxu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 28.2.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Molnár Matej Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Molnár Jakub Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Drábik Tomáš Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Maria Bertokova Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Antl Dominik Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 5

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.