Grafická verzia

"Športový klub Crossfit Košice"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12852
IČO: 42410126
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Park mládeže 1/360, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: www.crossfitkosice.com/
Adresa elektronickej pošty: otencer@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub vzpieranie (vzpieranie) Slovenský zväz vzpierania bez zmluvy / registrácia / člen 6.8.2015 1.1.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.