Grafická verzia

"Ženský hokejový klub mesta ZVOLEN"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12928
IČO: 37824830
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tulská 1358/6, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sprusansky48@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK12 7500 0000 0040 0534 5364
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
SPRUŠANSKÝ Dávid sprusansky48@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 9.10.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
PAULÍK Tomáš Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2023 30.4.2024
TURŇOVÁ Laura Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2015 30.4.2024
CINTULOVÁ Romana Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2023
ŠIMOVÁ Nina Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2017 30.4.2025
SOBOLOVÁ Simoneta Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2010 30.4.2028
SPRUŠANSKÝ Dávid Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2023 30.4.2024
GÁLIKOVÁ Petronela Eva Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2013 30.4.2028
GONDOVÁ Kristína Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 28.11.2016 30.4.2025
MELICHOVÁ Kristína Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2016 30.4.2025
SPURNAYOVÁ Denisa Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2022 30.4.2028
Počet činností príslušných FO: 38 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 38

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.