Grafická verzia

"Fire gym"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13043
IČO: 35990511
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 168, 97634 Tajov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sbf.sk
Adresa elektronickej pošty: bea_dupejova@yahoo.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub box (box) Slovenská boxerská federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.