Grafická verzia

Lyžiarsky oddiel Ski - Junior Ružomberok

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13215
IČO: 37813978
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bystrická 76/33, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: skimim@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK24 1100 0000 0026 2170 6857

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 10.4.2006 15.1.2021
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 8.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Masaryk Patrik Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Masaryk Marko Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Mišiak Michal Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2018
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.