Grafická verzia

SKI CLUB PROGRESS

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13232
IČO: 42341426
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mierová 1101/76, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Webové sídlo: http://skiclubprogress.sk/
Adresa elektronickej pošty: skiclubprogress@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK83 8330 0000 0026 0109 6182
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK12 0900 0000 0050 4681 2496

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 4.6.2013 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 9.1.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Petriľak Jozef Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Rybovič Šimon Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Rybovičová Katarína Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Dubjel Tomáš Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Guregová Sofia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2021
Rusiňak Darius Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2021
Kovalčík Filip Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Hlinková Aneta Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021
Špesová Rebeka Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2020
Šidlovská Sofia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2020
Počet činností príslušných FO: 31 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.