Grafická verzia

XBS kayak

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13337
IČO: 51435829
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dubová Ulica 2254/33, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.canoe.sk
Adresa elektronickej pošty: sebestova@istrokapital.eu
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kanoistika (rýchlostná kanoistika) Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 21.6.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
HOFFMANN Mario Amatérsky športovec, kanoistika (rýchlostná kanoistika) bez zmluvy/registrácia/člen 21.6.2016
Divinec Ján Amatérsky športovec, kanoistika (rýchlostná kanoistika) bez zmluvy/registrácia/člen 21.6.2016
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.