Grafická verzia

"FC Nový Život"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13708
IČO: 31822371
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Eliášovce 303, 93038 Nový Život, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcnovyzivot@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK04 1111 0000 0066 1404 0004


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 16.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vasi Zoltán 6.3.2000 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2019
Milošević Marko 18.10.1988 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 28.9.2018
Skuby Gábor 1.7.1988 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 2.7.2003
Szücs Jozef 17.4.1955 Športový masér, futbal (futbal) zmluva 5.8.2018
Farkas Ján 11.3.1973 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 21.3.1992
Kálmán Vojtech 13.4.1972 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 17.7.2012
Zsigmond Norbert 24.5.1970 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 21.3.1992
Švecová Mirka 9.8.1969 Športový masér, futbal (futbal) zmluva 5.8.2017
Lelkes Tibor 3.2.1987 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 18.7.2002
Vida Barnabás 2.6.1999 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 5.8.2018
Počet činností príslušných FO: 52 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 51

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.