Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14114
IČO: 45010803
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Veterná ulica 412/64, 93039 Zlaté Klasy, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcroma@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK08 0900 0000 0001 9207 3924

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Lakatos Anton fcroma10@freemail.hu

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Botló Mario Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Rigó Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Sípos Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.1.2012
Mészáros Mário Luis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2019
Rigó Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.8.2019
Botló Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.8.2019
Rigó Patríció Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2016
Horváth Sergej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2019
Šípoš Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2023
Horváth Kevin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2022
Počet činností príslušných FO: 90 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 84

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.