Grafická verzia

1. Futbalový club Černík

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14303
IČO: 31824676
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 100, 94105 Černík, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK25 0200 0000 0014 9160 2253

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Formánek Ondrej 10oformanek10@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 6.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Feketsová Sofia Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2021
Ondrišek Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.7.2014
Marenčák Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Mičeková Sofia Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2018
kúkela Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2021
Šulík Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.6.2021
Dragúň Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2019
Pernický Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2018
Miček Nicolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2018
Mulinka Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2018
Počet činností príslušných FO: 72 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 67

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.