Grafická verzia

ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14796
IČO: 42060168
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jána Milca 786/6, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zrgk.sk
Adresa elektronickej pošty: prezidium@zrgk.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK42 1111 0000 0013 3558 1008
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK42 1111 0000 0013 3558 1008
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 23.5.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.