Grafická verzia

Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14910
IČO: 34003479
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: K priehrade 786/3, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Webové sídlo: www.jvrsok.sk
Adresa elektronickej pošty: jvrsok@jvrsok.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub automobilový šport Slovenská asociácia motoristického športu bez zmluvy / registrácia / člen 10.8.2017
Športový klub automobilový šport (do vrchu) Slovenská asociácia motoristického športu bez zmluvy / registrácia / člen 10.8.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.