Grafická verzia

TJ Baník Hnilčík

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14917
IČO: 17078890
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 130, 05332 Hnilčík, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: vfabian1@stonline.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK89 5600 0000 0034 7613 2002
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK89 5600 0000 0034 7613 2002
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK89 5600 0000 0034 7613 2002
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK89 5600 0000 0034 7613 2002

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Spišský oblastný futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Marcin Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2004
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.