Grafická verzia

TJ Družstevník Ľubiša

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15078
IČO: 17076749
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 106, 06711 Ľubiša, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: oculubisa@stonline.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK75 0200 0000 0031 6860 1858
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK75 0200 0000 0031 6860 1858
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK75 0200 0000 0031 6860 1858
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK75 0200 0000 0031 6860 1858

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Humenné zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.