Grafická verzia

4FSC, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15348
IČO: 36106585
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mierová 2073/110, 82105 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: gabriel.potocky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK20 8330 0000 0029 0106 1571
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK20 8330 0000 0029 0106 1571
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK20 8330 0000 0029 0106 1571
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK20 8330 0000 0029 0106 1571

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport (futsal) SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA zmluva 21.12.1999
Športový klub futbal (futbal) Slovenský futsal zmluva 21.12.1999 5.10.2020
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz LEVICE zmluva 5.10.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kováčik Marek Hlavný usporiadateľ, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2004
Kováčik Marek Iný športový odborník, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2004
Kováčik Marek Usporiadateľ, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2004
Matula Michal Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2024
Dobrovodský Hugo Iný športový odborník, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2013
Dobrovodský Hugo Hlavný usporiadateľ, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2013
Viljoen Keith Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2024
Iuhanyak Peter Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2023
Mráz Dominik Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2023
Herko Milan Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
Počet činností príslušných FO: 132 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 109

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.