Grafická verzia

TJ Agrokomplex Topoľovka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15379
IČO: 17076943
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 205, 06745 Topoľovka, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: topolovka@wmx.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK10 5600 0000 0042 5270 0001
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK10 5600 0000 0042 5270 0001
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK10 5600 0000 0042 5270 0001
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK10 5600 0000 0042 5270 0001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Humenné zmluva 1.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.