Grafická verzia

Učená právnická spoločnosť, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15387
IČO: 42171318
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Trnavská cesta 486/100, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.ucps.sk
Adresa elektronickej pošty: info@ucps.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK65 8330 0000 0021 0096 7998

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Šumichrast Igor igor.sumichrast@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia futbal Slovenský futbalový zväz zmluva 3.12.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe 10.9.2019
Zmluva o sponzorstve v športe 3/2018 Zmluva o sponzorstve v športe 30.11.2018 30.11.2018
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.