Grafická verzia

1. Curlingový club mesta Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15426
IČO: 37979183
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jilemnického 4012/30, 03601 Martin, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: juraj_gallo@yahoo.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub curling (curling) Slovenský curlingový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 30.12.2005

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.