Grafická verzia

8th continent s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15610
IČO: 51789086
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: 33, 92527 Veľký Grob, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: michal@marnik.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK65 8330 0000 0023 0147 2721

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (Regenerácia športovcov) 12.3.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.