Grafická verzia

TJ BZ Kalameny

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15823
IČO: 30227267
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 03482 Kalameny, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: argalasm@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK79 5600 0000 0083 4287 7001
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK79 5600 0000 0083 4287 7001
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK79 5600 0000 0083 4287 7001
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK79 5600 0000 0083 4287 7001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.