Grafická verzia

OZ Na ľade

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16140
IČO: 42358523
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Stavbárska 54, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: oznalade@oznalade.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK98 1100 0000 0029 4502 3112
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 1100 0000 0029 4502 3112
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK98 1100 0000 0029 4502 3112
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 1100 0000 0029 4502 3112

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 24.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva o sponzorstve v športe 1.1.2020 1.1.2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva o sponzorstve v športe 24.9.2019 24.9.2019
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.