Grafická verzia

"OZ Villa Bahun"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16472
IČO: 50805240
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: SNP 220/20, 90084 Báhoň, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 9.1.2023 31.12.2023
Športový klub cyklistika (BMX) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 11.1.2022
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 5.2.2024 31.12.2024

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pastucha Adrian Amatérsky športovec, cyklistika (BMX) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2024 31.12.2024
Pastuchová Hanka Amatérsky športovec, cyklistika (BMX) bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2024 31.12.2024
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.