Grafická verzia

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16509
IČO: 31745741
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: seniorizks.sk
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.