Grafická verzia

Benitim

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16544
IČO: 42180309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Fláviovska 1672/43, 85110 Bratislava-Rusovce, Slovenská republika
Webové sídlo: https://benitim.sk/
Adresa elektronickej pošty: benitim@benitim.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: SK54 0200 0000 0029 7783 1851
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (nesúťažná všestranná pohybová príprava predškolákov a školákov) 30.6.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.