Grafická verzia

Združenie basketbalových rozhodcov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16683
IČO: 42241031
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ružová 583/27, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Webové sídlo: www.refbasket.sk
Adresa elektronickej pošty: refbasket@refbasket.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Gabara Boris boris.gabara@gmai.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (združenie športových odborníkov - rozhodcov v basketbale) 4.3.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.