Grafická verzia

xRoad Bánovce nad Bebravou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17052
IČO: 42280478
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Cibislávska 1025/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jancinka957@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (cestná cyklistika) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 23.7.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.