Grafická verzia

"Tenisový klub Dvojka"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17055
IČO: 53040511
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Vodná ul. 2896/30, 94501 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: anydankova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK82 8330 0000 0024 0181 0767

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Daňková Aneta anydankova@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 27.10.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Daňková Karolína Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 3.11.2020
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.