Grafická verzia

Žilinská univerzita v Žiline

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17156
IČO: 00397563
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.uniza.sk
Adresa elektronickej pošty: josef.vican@uniza.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 8180 0000 0070 0024 0890
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.